ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

  1. Εισαγωγή – Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο Εξεργασίας

  Με την παρούσα πολιτική θέλουμε να σας εξηγήσουμε όσο το δυνατόν απλά και κατανοητά:

  – Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

  – Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση τα επεξεργαζόμαστε

  – Για πόσο καιρό τα διατηρούμε

  – Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας και

  – Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε.

  Μέσω της ιστοσελίδας μας, του διαδικτύου και με προσωπικές συνεντεύξεις συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία οι πληροφορίες αυτές (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – Ε-mail, βιογραφικό σημείωμα κλπ.) αποτελούν προσωπικά δεδομένα και μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα», εσείς δε είστε τα «Υποκείμενα των Δεδομένων»).

  Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή και η καταστροφή τους.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ανώνυμη εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών με την επωνυμία «ALTERNATIVE RESEARCH SOLUTIONS Aνώνυμη Εταιρεία» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Τζαφέρη αριθ. 16 (Γκάζι). Τ.Κ. 118 54 ΑΦΜ. 099935469 αριθ. ΓΕΜΗ 4028001000, Tηλέφωνο: 210 6781900, E-mail: info@alternative-rs.gr. Η ALTERNATIVE-RS είναι μέλος του Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ)  με αριθμό Μητρώου 25

  Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται τον ιστότοπο  www.alternative-rs.gr  και άλλους ιστοτόπους.

  Για κάθε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων σας που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στο τηλέφωνο 210 6781900, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dataprotection@alternative-rs.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση ALTERNATIVE-RS, Τζαφέρη 16, Αθήνα, Τ.Κ. 11854

  2. Βασικές αρχές επεξεργασίας των δεδομένων σας

  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμο και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε) και την εθνική νομοθεσία. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για ρητούς, νόμιμους και καθορισμένους σκοπούς και μόνο όσα είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που τα επεξεργαζόμαστε.

  Διατηρούμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους νόμους, τους σκοπούς και την πολιτική της εταιρείας, και φροντίζουμε να είναι κατά το δυνατόν ακριβή.

  Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή και προστατευμένα από παράνομη επεξεργασία, από τυχαία ή δόλια απώλεια και καταστροφή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Έχουμε εφαρμόσει ένα αναλυτικό πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών και εφαρμόζουμε ελέγχους ασφαλείας οι οποίοι βασίζονται στην ευαισθησία των πληροφοριών και το μέγεθος του κινδύνου της δραστηριότητάς μας, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές της σύγχρονης τεχνολογίας και το κόστος της εφαρμογής τους. Έχουμε υιοθετήσει τις κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες ασφαλείας, πολιτικές και τεχνολογίες που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων καθώς επίσης έχουμε εκπαιδεύσει τα στελέχη και το προσωπικό μας για την τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και απορρήτου των δεδομένων. Το προσωπικό μας και οι τρίτοι συνεργάτες μας έχουν δεσμευθεί εγγράφως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση.

  Ο ιστότοπος www.alternative-rs.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και άλλων ευαίσθητων δεδομένων (π.χ. εντολές ή έρευνες του υπευθύνου επεξεργασίας). Μπορείτε να αναγνωρίσετε πως βρίσκεστε σε προστατευμένη σύνδεση βλέποντας τους χαρακτήρες https:// και από το σύμβολο κλειδαριάς που εμφανίζεται στην μπάρα διεύθυνσης του περιηγητή σας.

  3. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

  Κατά κανόνα, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σας μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχετε άμεσα και με τη θέλησή σας, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε με άλλο τρόπο.

  Ωστόσο, ο κανόνας αυτός δεν είναι δυνατό να ισχύσει απολύτως σε δύο περιπτώσεις στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας: i) σε ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας  στην ιστοσελίδα μας και ii) στα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

  3.1. Αυτόματη συλλογή δεδομένων όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα server log files, και συγκεκριμένα:

  • Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο.
  • Τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes.
  • Τον περιηγητή (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο.
  • Τη Διεύθυνση IP (Internet Protocol address) σας, κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο. Η διεύθυνση IP αποτελεί προσωπικό δεδομένο, μαζί με την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, παρότι δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με το στοιχείο αυτό.

  Ο λόγος (νομική βάση και σκοπός) για τον οποίο συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας και τη διατηρούμε σε ειδικά αρχεία (log files) είναι αφενός το έννομο συμφέρον μας να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ.  έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας») και αφετέρου η νομική υποχρέωση να παρέχουμε ένα κατά το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ και γ΄ του ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα δεν θα μεταβιβαστούν ή θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών (server log files), εάν διαπιστωθούν συγκεκριμένες ενδείξεις παράνομης χρήσης.

  3.2. Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες

  Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και εμείς, χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες κατά την πρόσβαση και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα.

  Αξιοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές προκειμένου η περιήγησή σας να είναι άνετη και αποτελεσματική, για να μπορείτε να έχετε στη διάθεσή μίας σειρά από λειτουργίες, όπως να κοινοποιείτε τις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για να μας παρέχονται ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με την περιήγησή σας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία αποκτά πρόσβαση στην ιστοσελίδα ο χρήστης. Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera κτλ.) και περιέχουν ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.

  Συνεχίζοντας τη χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αλλαγή των ρυθμίσεων, συμφωνείτε με τη χρήση των «cookies».

  Τεχνικά Cookies

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κάποια cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του, τα οποία δε συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες και είναι τα εξής:

  Google

  Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies της Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

  Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα της Google.

  Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies Google Analytics επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όπως θα παραθέσουμε παρακάτω. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλήρη λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της άνω υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε εδώ:

  Μπορείτε επίσης να δείτε την πολιτική απορρήτου της Google εδώ:

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφασίσετε, συνολικά ή μεμονωμένα, για την αποδοχή ή τον αποκλεισμό των cookies. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies. Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε:

  Internet Explorer:

  Firefox:

  Chrome:

  Safari:

  Opera:

  Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ξεχωριστά σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης και κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε.

  Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά.

  3.3. Επικοινωνία μαζί μας μέσω της ειδικής Φόρμας Επικοινωνίας ή Ε-mail

  Στο πλαίσιο της μεταξύ μας επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συλλέγουμε το όνομα και το E-mail σας και όποια άλλη πληροφορία τυχόν εσείς μας παρέχετε κατά την επικοινωνία μας. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανταπόκριση στο αίτημά σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί η συναίνεση ώστε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας, το οποίο βρίσκει εφαρμογή στο άρθρο 6 παρ.1 α του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μετά την τελική επεξεργασία της επικοινωνίας μας. Αυτό θα συμβεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι ολοκληρώθηκε η επικοινωνία, υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται νομικές αξιώσεις αποθήκευσης των δεδομένων αυτών.

  3.4 Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

  Όταν υποβάλετε στην Εταιρεία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω οποιωνδήποτε ιστοσελίδων τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του LinkedIn) ή μέσω των γραφείων μας ένα βιογραφικό σημείωμα, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο βιογραφικό σας όπως όνομα και επώνυμο, στοιχεία εκπαίδευσης, προϋπηρεσίας, ειδικών γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και προτιμήσεων κλπ., καθώς και άλλα στοιχεία που εσείς θα κρίνετε σκόπιμο να μας γνωστοποιήσετε, όπως π.χ. φωτογραφία σας.

  Τα δεδομένα σας διατηρούμε για τρία έτη και η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τον σκοπό αυτό είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α του ΓΚΠΔ).

  3.5.  Επεξεργασία δεδομένων με τη συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Ομάδα Καταναλωτών.

  Όταν θέλετε να παίζετε ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και να έχετε άποψη για διάφορα θέματα, μπορείτε να ζητήσετε να συμμετέχετε στην Ομάδα Καταναλωτών, δηλαδή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται και θέλουν να μας λένε τη γνώμη τους, να αξιολογούν προϊόντα και να συμβάλουν στη διαμόρφωση των νέων τάσεων στην αγορά. Με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργαζόμαστε τα συνήθη και τυχόν ειδικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν συμπληρώνετε τη Φόρμα της Αίτησης για συμμετοχή στην Ομάδα Καταναλωτών μας δηλαδή όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης (προαιρετικά), Ε-mail, τηλέφωνα, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό και ηλικία τέκνων, επάγγελμα, ενδιαφέροντα. Τα δεδομένα αυτά επεξεργαζόμαστε προκειμένου να γίνετε μέλη της μεγάλης και ζωντανής Ομάδας Καταναλωτών που επιθυμούν να παίρνουν μέρος στις έρευνες που διεξάγουμε συνήθως για λογαριασμό πελατών μας, ως εκτελούντες την επεξεργασία, ή δικές μας έρευνες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας. Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και άρθρο 9 παρ. 2 εδ. α΄ ΓΚΠΔ).Τα δεδομένα αυτά διατηρούμε για  όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και συνήθως μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή σας, λόγω του σκοπού της Ομάδας Καταναλωτών που είναι η διευρεύνηση της βούλησης συμμετοχής σας σε έρευνες που πραγματοποιούμε αλλά και σε μελλοντικές έρευνες.

  Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να άρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο E-mail και την ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας πολιτικής, και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα μας.

  3.6. Επεξεργασία δεδομένων με τη συμμετοχή σας σε Έρευνα που πραγματοποιεί η εταιρεία μας.

  Όταν συμμετέχετε, μέσω του διαδικτύου ή προσωπικά, σε μία έρευνα που διεξάγει η εταιρεία μας (έρευνα καταναλωτική, αγοράς, κτλ.), επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας δίνετε όπως το όνομα, το επώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, με σκοπό τη δυνατότητα ελέγχου από το ελεγκτικό όργανο του εποπτικού μας οργάνου, τον Π.Ε.Σ.Σ. (Ποιοτικός Έλεγχος Συλλογής Στοιχείων, ελεγκτικό όργανο του συλλογικού και εποπτικού μας οργάνου του Σ.Ε.Δ.Ε.Α, Συνδέσμου Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Έρευνας Αγοράς). Τα δεδομένα αυτά, αποσπασμένα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνετε τα οποία επεξεργαζόμαστε σε κάθε περίπτωση ανώνυμα, διατηρούμε για χρονικό διάστημα ενός έτους, για την περίπτωση που ελεγχθούμε για την ποιότητα των υπηρεσιών έρευνας που παρέχουμε και σκοπός επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ και γ΄ ΓΚΠΔ). Με τη συγκατάθεσή σας, η οποία αποτελεί και τη νομική βάση της επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ.α΄ΓΚΠΔ) ενδέχεται να επεξεργαστούμε και δεδομένα εικόνας και ήχου (βιντεοσκόπησης), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε από την εταιρεία μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, είτε από τον πελάτη για τον οποίο διεξάγεται η συγκεκριμένη έρευνα, και μόνο για εσωτερική χρήση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να προβληθεί αυτούσια ή μέρη της σε κανένα μέσο μαζικής επικοινωνίας ούτε να δημοσιευθεί με κάποιο τρόπο, όπως επίσης ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εντοπισμό στοιχείων της ταυτότητάς σας για άλλους σκοπούς.

  Τα δεδομένα σας επίσης ενδέχεται να επεξεργαστούμε για την αποστολή σε εσάς κάποιου δώρου για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. Νομική βάση για την επεξργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α΄ ΓΚΠΔ) και τα στοιχεία αποστολής διατηρούμε μέχρι την αποστολή του δώρου.

  4. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας – Διαβιβάσεις.

  Τα Δεδομένα σας είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας που είναι εξουσιοδοτημένο να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που πρέπει να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας στο πλαίσιο των εργασιακών καθηκόντων του/της. Επιπρόσθετα, για τη λειτουργία των ιστοτόπων μας, τη διενέργεια των ερευνών, την παράδοση δώρων κλπ. συνεργαζόμαστε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες, ανεξάρτητους συμβούλους που μας παρέχουν εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, αποστολή δεμάτων) για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και για την υποστήριξη της Εταιρείας, εν όλω ή εν μέρει, σε σχέση με τις δραστηριότητές της. Κατά περίπτωση, αυτά τα φυσικά/ νομικά πρόσωπα θα ενεργούν ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, Εκτελούντες την επεξεργασία ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ίδιες εξασφαλίσεις και σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

  Προτού το τρίτο πρόσωπο λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα, εμείς: (1) ολοκληρώνουμε το νομικό έλεγχο της ιδιωτικότητας για να αξιολογήσουμε τις πρακτικές ιδιωτικότητας και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα τρίτα πρόσωπα, (2) αποκτούμε εγγυήσεις μέσω συμβολαίου από αυτά τα τρίτα πρόσωπα ότι θα επεξεργάζονται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας μας, και σε συμφωνία με την παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα Νομοθεσία, ότι θα ενημερώνουν έγκαιρα την εταιρία μας για οποιοδήποτε Συμβάν Ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ανικανότητας να συμμορφωθούν με τα πρότυπα που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική και την υπάρχουσα νομοθεσία, ή Συμβάν Ασφαλείας, ότι θα συνεργάζονται για την έγκαιρη επανόρθωση του όποιου τεκμηριωμένου Συμβάντος, ότι θα μας βοηθούν στην ανταπόκριση στα ατομικά δικαιώματα των υποκειμένων όπως αυτά ορίζονται παρακάτω, και ότι θα επιτρέπουν στην εταιρία μας να διενεργεί έλεγχο και να επιβλέπει τις πρακτικές τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας όσον αφορά τη συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις.

  Τέλος, τα δεδομένα μπορούν να διαβιβάζονται περαιτέρω προς  θεσμικά όργανα, αρχές και δημόσιους φορείς (όπως π.χ. ο ΣΕΔΕΑ) για νόμιμους σκοπούς.

  Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και δεν θα διαδίδονται.

  Η εταιρεία μας δεν μεταφέρει Προσωπικά Δεδομένα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση δε που χρειαστεί να το κάνει (π.χ. για τη χρήση υπηρεσιών Cloud) αυτό θα γίνει με τους όρους και τις εξασφαλίσεις που προβλέπονται από άρθρα 44 επ. του ΓΚΠΔ όπως, παραδείγματος χάριν, με τη λήψη της συγκατάθεσής σας, την εφαρμογή πρότυπων συμβατικών ρητρών που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή που λειτουργούν σε χώρες οι οποίες θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  5. Δεδομένα ανηλίκων.

  Εάν χρειαστεί να επεξεργαστούμε δεδομένα ανηλίκων (π.χ, με τη συμμετοχή τους σε καταναλωτική έρευνα), η επεξεργασία γίνονται μόνο με τη γραπτή και ρητά εκπεφρασμένη συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Σε κάθε περίπτωση, καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, ήτοι με έλεγχο ταυτότητας και κάθε άλλου διαθέσιμου στοιχείου.

  6. Τα Δικαιώματά σας

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στο Ε-mail, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα που εμφανίζονται στην παράγραφο (1) της παρούσας ανά πάσα στιγμή, για να ασκήσετε τα δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ δηλαδή τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (όπου επιτρέπεται), περιορισμού της επεξεργασίας, γνωστοποίησης, φορητότητας, καθώς επίσης και το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 περ. 3 και υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 ΓΚΠΔ.

  Μπορείτε, για παράδειγμα, για να λάβετε έναν ενημερωμένο κατάλογο των ατόμων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, να λάβετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς, να ελέγξτε το περιεχόμενο, την προέλευση, την ορθότητα και την τοποθεσία τους (επίσης σε σχέση με οποιαδήποτε τρίτη χώρα), να ζητήσετε αντίγραφο, να ζητήσετε τη διόρθωσή τους και, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη διαγραφή τους. Ομοίως, μπορείτε πάντα να αναφέρετε παρατηρήσεις σχετικά με συγκεκριμένες χρήσεις των δεδομένων σας που κρίνονται εσφαλμένες ή αδικαιολόγητες ή να υποβάλλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr/

  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που χρήζουν προστασίας οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  7. Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

  Η παρούσα πολιτική για την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή κρίνεται αναγκαίο από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε επικείμενη σημαντική αλλαγή στην πολιτική μας θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας www.alternative-rs.gr και τις λοιπές ιστοσελίδες μας πριν τη θέση σε εφαρμογή των αλλαγών. Τέλος, μπορείτε να ζητήσετε ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά να σας στείλουμε αντίγραφο της παρούσας.

  Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018

  Pin It on Pinterest

  Share This